« Return to Home Page

Language Assistance

Have questions or need translation?

Call the FAST Administrative office at (707) 434-3800 or FAST Dispatch at (707) 422-2877 to be connected with an interpreter.

Asistencia con el idioma (Spanish)

¿Tiene alguna pregunta o necesita un intérprete?

Llame a la oficina de la Administración de FAST al (707) 434-3800 o al Centro de Operaciones de FAST al (707) 422-2877 para comunicarse con un intérprete.

Tulong sa Wika (Tagalog)

May mga tanong o kailangan ng pagsasalin?

Tumawag sa Pang-administratibong tanggapan ng FAST sa (707) 434-3800 o sa Dispatch ng FAST sa (707) 422-2877 para maiugnay sa isang tagasalin.

語言協助 (Chinese)

有疑問或需要翻譯嗎?

請致電 (707) 434-3800 聯絡FAST行政 辦公室,或致電 (707) 422-2877 聯絡 FAST調度部,以與一名口譯員取得聯繫。

언어 지원 (Korean)

문의 사항이 있거나 번역이 필요하신가요?

통역사와의 연결을 원하시면 FAST 행정 사무실 (707) 434-3800 또는 FAST 파견부 (707) 422-2877 로 전화하십시오.

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ (Vietnamese)

Quý vị có thắc mắc hoặc cần dịch vụ dịch thuật?

Hãy gọi cho văn phòng Hành Chính FAST theo số (707) 434-3800 hoặc Phòng Điều Phối FAST theo số (707) 422-2877 để được kết nối với thông dịch viên.

भाषा सहायता (Hindi)

सवाल हैं या अनुवादित सामग्री चाहिए?

दुभाषिये से कनेक्ट किए जाने के लिए, FAST प्रशासनिक कार्यालय को (707) 434-3800 पर या FAST डिस्पैच को (707) 422-2877 पर कॉल करें।

Языковая помощь (Russian)

Есть вопросы или нужен перевод?

Позвоните в административный офис FAST по телефону (707) 434-3800 или в диспетчерскую службу FAST по телефону (707) 422-2877 , чтобы соединиться с переводчиком.