(707) 422-BUSS (2877)

RIDER NOTICE: NextBus Service for SolanoExpress Passengers

Attention SolanoExpress Passengers

NextBus service will be intermittent on SolanoExpress buses through January 2019.

Starting this week, nine new commuter buses will begin rotation into the SolanoExpress fleet. NextBus service will not be immediately available on the new buses during this transition.

NextBus service will resume February 2019 on the SolanoExpress buses. Staff apologizes for the inconvenience.

 

Questions? Please call FAST Administration at (707) 434-3800 or FAST Dispatch at (707) 422-2877.

¿Necesita ayuda con el idioma? Llame a las officinal administrative de FAST, al 707‑434‑3800 al depacho de FAST Dispatch al 707-422-2877 para ponerse en contacto con un intérprete.

Nangangailangan ba kayo ng tulong na pangwika? Mangyaring tumawag lamang sa Administrative Office sa 707-434-3800 o sa FAST Dispatch sa 707-422-2877 upang makonekta sa isang tagapagsalin.

您需要語言協助嗎?請致電707-434-3800聯絡FAST管理處,或致電707-422-2877聯絡FAST調,要求與一名翻譯通話。

 

(Posted: December 13, 2018)